merikeinun Rekisteriseloste

Tämä on Merikeinun ”Pöhinää Alpakkatilalla-uutiskirjeen” rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen GDPR ja Henkilötietolain 523/99 10§:ään.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Merikeinu Ky, y-tunnus: 2167177-8, Mustikkatie 16, 49510 Hamina

2. YHTEYSHENKILÖ

Sari Ketosara, Mustikkatie 16, 49510 Hamina, puh. 0505999322

3. REKISTERIN NIMI

Merikeinun alpakoiden ”Pöhinää alpakkatilalla” -uutiskirjeen tilaajarekisteri. 

Merikeinun asiakasrekisteri, markkinointirekisteri ja verkkopalvelun käyttäjärekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen vastaanottaa uutiskirjeitä Merikeinun Alpakkatilalta. Henkilötietoja käytetään sähköpostilla tapahtuvaan uutiskirjeiden ja tiedotteiden lähettämiseen.Henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin on tarpeellista uutiskirjeen lähettämiseksi (kunnes tilaus peruutetaan tai uutiskirjepalvelun olemassaolo lakkaa).Uutiskirjeen tilaajalla on jokaisen uutiskirjeen vastaanottamisen yhteydessä mahdollisuus perua tilaus.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on:

1. Henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen sopimus), jossa rekisteröity on asiakassuhteen osapuoli.

2. Henkilötietojen, käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi, tilauksien käsittely, laskutus ja yhteistyökumppanien kanssa yhteistyö. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Uutiskirjeeseen rekisteröityessä henkilöltä pyydetään etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. 

Merikeinun asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, osoite ja sähköpostiosoite), tiedot tilatuista palveluista ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Uutiskirjeen tilaajien tietoja kerätään internetissä Merikeinun verkkosivuilla olevan lomakkeen avulla tai henkilökohtaisissa asiakastilanteissa.

Merikeinun asiakasrekisterissä tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Kerätty tieto on käytössä ainoastaan asiakkaan tai yhteistyökumppanin ja Merikeinun välistä yhteyden pitämistä ja asioiden hoitamista varten.

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta asiakassuhteen syntyessä, yhteistyökumppanilta yhteistyösopimuksen syntyessä, asiakkaan ottaessa yhteyttä ja pyytäessä tarjousta kotisivujemme kautta sekä yhteydenotot sähköpostilla ja puhelimitse.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti ulkopuolisille. Ne ovat ainoastaan rekisterinpitäjän käytössä. Tietoja voidaan julkaista siltä osin, kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. 

8. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET – SÄHKÖINEN AINEISTO

Rekisterin tietoja säilytetään rekisterinpitäjän käyttämän palveluntarjoajan palvelimella. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Tietoihin pääsee kirjautumaan vain rekisterinpitäjän hallussa olevilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.  Rekisteriä käsitteleville on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

10. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatii niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Tietosuojaoikeutesi 28 §:n nojalla :

Oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä.

  • sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Oikeus saada pääsy tietoihin

  • sinulla on oikeus saada tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme, sinulla on oikeus saada jäljennös näistä tiedoista, ellei meillä ole lainmukaista perustetta kieltäytyä oikeuden toteuttamisesta.

Oikeus oikaista tietoja

  • jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan tiedot

Oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä

  • jos käsittelemämme sinua koskevat tiedot ovat mielestäsi virheellisiä, niitä käsitellään lainvastaisesti tai olet vastustanut tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä
  • tällöin voimme käsitellä tietojasi vain sinun suostumuksellasi

Omat tiedot voi päivittää tai niiden käytön markkinointitarkoituksiin voi kieltää sähköisesti rekisterinpitäjän nettisivulta sekä uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta tai osoittamalla kirjallinen pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Sinun on osoitettava tarkastusoikeutta koskeva pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä, sitä vastaavalla varmennetulla asiakirjalla tai henkilökohtaisesti Merikeinun tilalla.

Rekisterinpitäjän ei tarvitse vastaanottaa puhelimitse tai sähköpostilla esitettyjä tarkastuspyyntöjä.

Rekisterinpitäjällä ei ole, henkilökohtaisenkaan tarkastuspyynnön kohdalla, velvollisuutta vastata siihen välittömästi. Merikeinun tila todentaa pyytäjän henkilöllisyyden ja lähettää hänelle kirjallisen vastauksen, ilman aiheetonta viivästystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluttua.

Rekisteröity voi käyttää tarkastusoikeutta maksutta korkeintaan kerran vuodessa.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Sinulla on oikeus pyytää tietojasi siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle. 

Sinulla on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen tietyissä tilanteissa.

Sinulla on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on, tai jossa väitetty tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.