Meillä lapset ovat tähtiä yhdessä eläinten kanssa

Terapiapalvelut

Keskitymme terapiapalveluissamme lasten ja koko perheen hyvinvointiin. Lasten aistisäätelyn haasteilla ja tunnetaidoilla on vahva yhteys. Vahvistamalla aistisäätelyä ja tunnetaitoja yhdessä vanhempien ja lähiympäristön kanssa tuemme yhä tasapainoisempien nuorten ja aikuisten kasvamista yhteiskuntaamme. Eläimet ja luonto ovat osoittautuneet tässä hyväksi yhteistyökumppaniksi.

Terapia- ja kuntoutuspalveluihimme kuuluvat eläinavusteinen toimintaterapia Merikeinun alpakkatilalla ja SI-toimintaterapia Savonkadun yksikössä. Järjestämme myös vanhemmille ohjauksellisia vertaisryhmiä.

SI-toimintaterapiapalvelut ovat suunnattu pääasiassa 3–9-vuotialle lapsille, joilla on haasteita oppimisessa ja aistimuksiin reagoinnissa ja säätelyssä. Sensorisen integraation keinoin autamme lasta hahmottamaan ja hallitsemaan kehoaan, ja tätä kautta säätelemään käyttäytymistään arjen tilanteissa.

Toimintaterapeutti

Sari Ketosara

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2002 ja valmistumisesta lähtien työskennellyt lasten toimintaterapian parissa. Ennen toimintaterapeutiksi kouluttautumista työskentelin päiväkodissa lastenhoitajana. Koko työurani on nivoutunut lapsiin ja lapsiryhmien ohjaamiseen. Sensorisen integraation toimintaterapeutiksi kouluttautuiduin vuonna 2009–2010. Koko työuran kouluttautuminen on ollut  minulle tärkeää, jotta oma kehittyminen ja osaaminen vahvistuu. Luovat menetelmät ovat olleet mieluisia työskentelytapoja ja viimeisimmät koulutukset ovatkin olleet ekspressiivisen taideterapian taideohjaajan koulutus vuosina 2015–2017 ja äänimaljakoulutus 2019. Parhaillaan opiskelen lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaajaksi.

Merikeinu Alpakka vektori

SI-toimintaterapia

SI eli sensorisen integraation toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka ulkopuolisin silmin näyttää usein mukavalta leikiltä. Todellisuudessa terapeutti ohjaa tilannetta, analysoi lapsen toimintaa ja on koko ajan valmiina tukemaan lapsen kehitystä niin, että lapsen motivaatio on mahdollisimman vahva ja lapsi kokee itse suunnittelevansa ja toteuttavansa leikin.

Sensorisen integraation terapiakäynti kestää yleensä tunnin, ja käynneillä luodaan perusta lapsen oppimiselle. Lisäksi terapeutti auttaa lapsen vanhempia ja tarvittaessa myös päivähoitoa tai koulua ymmärtämään lapsen vaikeuksia ja etsimään keinoja, joilla tukea lapsen täysipainoisempaa osallistumista arjen toimintoihin kuten leikkeihin ja peleihin.
SI-terapiassa asiakaspaikkoja on noin 8 lapselle.

SI-toimintaterapia pidetään 1.1.2021 lähtien Haminassa osoitteessa Savonkatu 10.

Miten SI-terapiaan voi hakeutua?

SI-terapiaan pääsee lähettävän tahon tutkimusten ja jonon kautta. Lähettävänä tahona voi olla kaupungin terveyskeskuksen toimintaterapeutti, lasten neurologian toimintaterapeutti tai lasten psykiatrian toimintaterapeutti. Tutkimusjakson jälkeen toimintaterapeutti ja lääkäri yhdessä vanhempien kanssa tekevät kuntoutussuunnitelman, jossa suositellaan SI-terapiaa. SI-terapeutteja on Kymsoten alueella rajallisesti, ja yleensä lapsi joutuu jonkin aikaa jonottamaan terapiapaikkaa. Vanhemmat itse voivat tehdä valinnan kenen terapeutin asiakkaaksi lapsensa haluavat.

Terapeutti ottaa yhteyden Kymsoteen, kun häneltä vapautuu terapiapaikka. Kymsotesta otetaan yhteyttä perheeseen, kun lapsen maksusitoumus laitetaan voimaan. Kun maksusitoumus on saatu voimaan, perhe voi olla yhteydessä terapeuttiin tai toisinpäin.

Eläinavusteinen toimintaterapia

Terapiakäynneillä harjoittelemme yhdessä eläimen hoitamista ja kohtaamista sekä sen tunnetilojen tulkitsemista. Samalla vertaamme ja pohdimme ihmisen toimintatapoja, jos eläin näyttäytyy tilanteissa esim. arkana. Lapsi tai nuori joutuu säätelemään omaa toimintaansa tilanteissa, jotta kohtaaminen eläimen kanssa onnistuu. Eläinten avulla harjoittelemme yhdessä tunnetaitoja ja pienryhmissä myös sosiaalisia taitoja.

Luonnossa pystymme harjoittamaan, eläimen kanssa tai ilman, oman kehon hallintaa ja vahvistamista. Tilalla on mahdollisuuksia erilaisiin aktiviteetteihin luonnossa sekä käden taitojen harjoitteluun. Hyödynnämme vuorovaikutusta eläimen, lapsen ja terapeutin välillä. Eläinavusteista toimintaterapiaa teemme yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentelynä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Miten eläinavusteiseen toimintaterapiaan voi hakeutua?

Eläinavusteiseen toimintaterapiaan voi hakeutua, kun sensomotorinen pohja lapsen kehityksessä on vahvistettu, esim. SI-terapiassa, jolloin lapsella on tunnetyöskentelyyn valmiuksia enemmän. Eläinavusteiseen terapiaan on mahdollisuus päästä arviointijakson jälkeen. Arviointijaksolle eläinavusteiseen toimintaan voi pyytää lähetteen yhteistyössä lähettävän yksikön kanssa, esim. lasten psykiatrian tai neurologian. Maksusitoumukset terapiaan tulevat pääasiassa KymSotelta, mutta otamme vastaan myös yksityisesti maksavia asiakkaita. Asiakaspaikkoja on noin 8 lapselle. Terapia toteutetaan Merikeinun alpakkatilalla.

Vanhempien ohjaukselliset vertaisryhmät

Vertaisryhmissä tuemme vanhempia oman lapsen aistisäätelyn haasteiden kanssa, ja työskentelemme kokemuksellisesti eri aistimusten parissa. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden jakaa luottamuksellisessa ilmapiirissä kokemuksia toisten vanhempien kanssa.

Kevään 2021 aikana vertaisryhmät järjestetään Haminassa, osoitteessa Savonkatu 10, ja kesästä 2021 lähtien Vuorenpään tilalla.

Miten vertaisryhmään voi hakeutua?

Vanhempien vertaisryhmään pääsee mukaan Kymsoten maksusitoumuksella tai itse maksaen. Jos vertaisryhmä koetaan vanhemmalle tärkeäksi, voi siihen päästä, vaikka lapsi ei olisi Sarilla terapiassa. Maksusitoumus tulee lapsen hoitavalta taholta ja lääkärin suosituksella. Ryhmässä on paikkoja noin 6-8 vanhemmalle. Lähettävän tahon tai vanhempien on hyvä tiedustella Sarilta paikkaa ryhmästä.

Merikeinu on liittynyt potilastiedon kanta-arkistoon. Omakannan kautta pystyt seuraamaan hoitotietojasi.

Tärkeät tiedot terapiapalveluista

SI-Toimintaterapian käyntiosoite:

Liikuntapalvelut Sini Huhtalan tiloissa
Savonkatu 10, 49400 Hamina
Terapiapaikkoja 8 lapselle

SI-toimintaterapian postiosoite ja Eläinavusteinen toimintaterapian käynti- ja postiosoite:

Merikeinun Alpakat
Mustikkatie 16, 49510 Husula
Terapiapaikkoja 8 lapselle tai nuorelle

Terapia toteutuu toiminimen alla

Toimintaterapia Sari Ketosara
y-tunnus: 1838531-6

Potilasasiamiehen tiedot ovat:

Kuntoutusyrittäjien asianajaja
Ismo Saarinen
Nuijamiestentie 5 B,
00400 Helsinki
Puh. 09 477 2356
ismo.saarinen@saarinenlaw.fi